Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo 365/2021 Sb. účinná od letošního 1. ledna, která změnila zákon číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, přinesla vedle vyjasnění některých pojmů řadu dalších důležitých změn.

Zákaz alkoholu se týká i spolujezdců

První důležitou změnu, která se netýká řidičů ale přepravovaných osob, přináší nový odstavec 8 v § 9 zákona čís. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Jeho doslovné znění říká:

„Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, brzděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.“

Na základě toho je přepravovaná osoba povinna podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

K tomu mluvčí Ministerstva dopravy ČR Martin Brychta dodává, že se to týká například motocyklů, sněžných skútrů, čtyřkolek, vozidel vybavených druhým ovládáním pro výcvik řidičů v autoškole a tzv. pivních kol (beerbike), kde se nový zákaz týká všech osob na tomto „monstru“. Že by se zde přešlo na konzumaci pouze nealkoholických piv asi nehrozí, a proto je zřejmě další osud tzv. pivních kol zpečetěn.

Důležité je, že zákonodárce pamatoval i na to, že za nedodržení zákazu konzumace alkoholu u přepravovaných osob není odpovědný řidič, ale přepravovaná osoba, u které by se jednalo o přestupek podle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. Za něj příkazem na místě hrozí pokuta až 2 000 Kč a ve správním řízení 1 500 až 2 500 Kč.

Odstup při předjíždění cyklistů

Asi nejdiskutovanější novelou silničních pravidel je zavedení bočního odstupu při předjíždění cyklistů. Legislativně je tato podmínka nyní ošetřena novým odstavcem 6 § 17 zákona čís. 361/2000 Sb s textem:

„Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.“

K tomu mluvčí resortu dopravy zdůrazňuje, že se musí jednat o předjíždění. Pokud jede cyklista v jízdním pruhu pro cyklisty, vozidlo ho nepředjíždí – nejedná se o předjíždění, tudíž povinnost 1,5 resp. 1 metru neplatí.

Co se týká postihu za porušení nového zákazu, platí stejné sankce jako v předchozím případě, tedy 2 000 Kč na místě a 1 500 až 2 500 Kč ve správním řízení s tím, že pokud řidič cyklistu ohrozí při předjíždění, pak se na něho i nadále vztahují přísnější paragrafy.

Cyklistů se týká i další novinka v silničních pravidlech, kterou je výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (doplněný § 57, odst. 1 zákona čís. 361/2000 Sb.).

Pořádek v kategoriích řidičských oprávnění

Po období chaosu a nejasností ve skupinách řidičských oprávnění zejména u nových kategorií silničních vozidel přichází zákonodárce se změnou § 80a zákona čís. 361/2000 Sb. Podle ní u dvoukolových a tříkolových vozidel je nyní řidičské oprávnění AM nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h, to znamená, že pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění není potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). S řidičským oprávněním AM je možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud to byly maximálně 4 kW). S řidičským oprávněním B1 je možné řídit i terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem, zatímco do konce loňského roku se jednalo nejvýše o 15 kW.

Co se týče koloběžek, je nutné rozlišovat mezi koloběžkou, která se řadí do kategorie jízdních kol, a elektrokoloběžkou, kterou lze zařadit mezi motocykly. Elektrokoloběžka je způsobilá k provozu na cyklostezkách, pouze pokud je její maximální výkon nižší nebo roven 250 W a konstrukční rychlost je nejvýše 25 km/h. Má-li elektrokoloběžka vyšší rychlost nebo výkon, je řazena mezi motocykly. Taková „koloběžka“ musí podléhat registraci vozidla, vyžaduje se uzavřené povinné ručení a řidič musí mít příslušný řidičský průkaz. Dále se mezi motocykly řadí koloběžky se sedátkem a motorkem z prvovýroby.

Je-li koloběžka zařazena mezi jízdní kola, řídí se pravidly pro kola, to znamená, že ji lze například používat na cyklostezkách i silnicích. Na chodníku je možný pohyb pouze dětí do 10 let věku. Specifickým případem jsou pěší zóny – na nich sice není možné provozovat jízdní kolo nebo elektrokoloběžku, ale obec může místní úpravou vjezd těmto vozidlům povolit, a dokonce může i specifikovat, že bude vjezd povolen například jen kolům s výkonem do 250 W.

Nové pravomoci obcí a jejich policií

Strážníci obecních a městských policií mohou nyní řešit na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky. Jedná se o případy, kdy řidič neoprávněně vjede do pruhu vyhrazeného například pro autobusy. Toto nové zmocnění je jim dáno novelou ustanovení § 124, odst. 13 c) zákona č. 361/2000 Sb.

Obce mohou na základě § 19c zákona čís. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích od letošního Nového roku iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace, kdy doposud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace. Změna zákona vznikla na základě požadavků obcí a má pomoci v odtahování aut a přívěsů, které stojí na pěšinách nebo polních cestách mimo silnici.

Vedle udělení pokuty se nyní na základě změny v příloze k zákonu čís. 361/2000 Sb. ještě zapisují dva trestné body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením a za zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Tato úprava reaguje na nárůst neoprávněného parkování na místech vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, a to hlavně ve větších městech. Například pražská městská policie podle údajů z loňského ledna zaznamenává kolem 10 tisíc případů ročně. Na problém ukázal i dotazníkový průzkum České asociace paraplegiků. K tomu mluvčí Ministerstva dopravy ČR Martin Brychta zdůrazňuje, že pro osoby se zdravotním postižením představuje blokování jim vyhrazených parkovacích míst velkou komplikaci v jejich každodenním životě.


Článek Ing. Martina Fořta původně vyšel v březnovém čísle časopisu Camping, Cars & Caravans (č. 2/2022):

  • Předplatné časopisu Camping, Cars & Caravans – ZDE
  • Elektronická verze časopisu na Digiport – ZDE
  • Elektronická verze časopisu na Alza Media – ZDE